• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตวังทองหลาง
บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด
system analysis ทำงานถ วิภาวดี รังสิต
1 system analysis job description provide database programming support and troubleshooting to multiple it project review process design and stored procedures databaes developer will also join a team supporting and implementing replication application too designing database packages and procedure designing and develop data models 1 การวิเคราะห์ระบบ รายละเอียดงาน ให้การสนับสนุนการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลและการแก้ไขปัญหาให้กับโครงการไอทีหลายโครงการ ทบทวนกระบวนการออกแบบและขั้นตอนการจัดเก็บ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ databaes จะเข้าร่วมทีมที่สนับสนุนและใช้แอ็พพลิเคชันการจำลองแบบด้วย การออกแบบแพกเกจฐานข้อมูลและขั้นตอน ออกแบบและพัฒนาแบบจำลองข้อมูล working day mon fri 08 30 17 30 ติดต่อสอบถามได้ที่ 098 282 7707 ฝ่ายสรรหา คุณเต้
กรุงเทพมหานคร , เขตบางเขน
บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
จป วิชาชีพ
1 ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2 วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3 ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4 วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5 ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6 แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 7 แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8 ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 9 เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10 ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11 รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 12 ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา
บริษัท อีสบอนน์ คัลเลอร์ กรุ๊พ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส
ดูแลและประสานงานภายในฝ่ายขายเพื่อที่ให้ยอดขายเป็นไปตามเป้า สร้างรายได้เข้าบริษัท ตำแหน่งนี้จะรายงานโดยตรงต่อผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผจก รับคำสั่งโดยตรงจากฝ่ายบริหารโดยที่ต้องมีความเข้าใจแผนทางธุรกิจโดยภาพรวมของบริษัท เพื่อที่จะใช้เป็นเป้าหมายภายในแผนกขาย ผจก ต้องสามารถอธิบายแผนการขายการดำเนินการและเป้าหมายได้อย่างชัดเจนให้กับทีม สามารถมอบหมายความรับผิดชอบต่างๆ ให้กับทีม มีทักษะในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาร่วมทีมงาน มีความอดทนต่อแรงกดดัน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีการตัดสินใจที่มีความเป็นกลาง ผจก ต้องส่งรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง มีภาวะผู้นำที่สามารถกระตุ้นให้ทีมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผจก ต้องดูแลการทำงานในทีมและงบประมาณ รวมถึงการจ้างและการเชิญออกของผู้ร่วมทีม การตัดสินใจในการบริหารค่าใช้จ่าย และจัดการประชุมฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การติดต่อสื่อสารภายในทีมเป็นไปอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เตรียมข้อมูลและเข้าร่วมประชุมฝ่ายขาย ดูแลผู้จัดการฝ่ายขายและทีมงาน วางแผนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมระเบียบและการปฏิบัติให้พัฒนาพร้อมไปกับบริษัท ประสานงานในด้านธุรกิจของบริษัท พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนการตลาดใหม่ ๆ รักษา และ พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ดูแลและจัดการงบประมาณฝ่ายขาย ตั้งเป้าหมายให้ฝ่ายขายโดยอ้างอิงกับแผนธุรกิจของบริษัท สามารถจูงใจให้ทีมทำงานให้บรรลุเป้าหมาย มีความสามารถด้านการจัดการ มีความสามารถในการคัดเลือกคนเข้าร่วมทีม และ เชิญออกจากทีม สามารถอบรมและพัฒนาบุคคลากรในทีม สามารถทำรายงานทางการขาย แผนปฏิบัติการธุรกิจ และนำเสนอต่อผู้บริหาร สามารถจัดการควบคุม ในด้านโอกาสในการโฆษณาและสื่อการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ช่วยพัฒนารูปแบบและเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัท และการบริหารความเสี่ยง สามารถให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เกี่ยวกับกระแสทางการตลาดให้กับผู้บริหาร เป็นตัวอย่างที่ดี ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับลูกทีม
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสทจำกัด
เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานใหญ่
1 จัดตารางการให้บริการรถยนต์ การขอใช้รถยนต์ ประสานงานการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ ต่อภาษี พรบ ประกันภัยรถยนต์ จัดสรุปรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลาง จัดตารางการรับ ส่งเอกสาร 2 ประสานงานธุรการโครงการ เรื่องการจัดส่งเอกสารหรือมีการเปลี่ยนแปลงวันวิ่งงานของพนักงานส่งเอกสาร 3 ดูแลแม่บ้าน รวมถึงการควบคุมสต๊อก การเบิก จ่าย อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องดื่ม น้ำดื่ม เสื้อพนักงาน เป็นต้น 4 ควบคุมดูแลอาคารสถานที่และตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยโดยรวมของบริษัท รวมถึงการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ฯ 5 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาของการใช้งานอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร ฯ หรืองานซ่อมบำรุงต่างๆ 6 รับ โอนโทรศัพท์ ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับผู้ติดต่อบริษัท ดูแลคัดแยกจดหมาย สรุป และ ปรับปรุงเบอร์โทรศัพท์ ภายในและเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯ ระหว่างพนักงานและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 7 งานเอกสารฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ เก็บข้อมูลสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ซ่อมแซม ของบริษัทฯ 8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 111 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top