บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว 348 อัตรา

  • 24 พ.ค. 2560
  • 72841

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว 348 อัตรา

        บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ของ ทอท. เปิดรับจำนวน 348 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม - 18 กันยายน 2558 ในวันและเวลาทำการ มีตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

ตำแหน่งหมายเลข 01 (1 อัตรา)

-นิติกรอาวุโส ระดับ 5-6 ฝ่ายคดี , เงินเดือน 24,900-43,200 บาท
ตำแหน่งหมายเลข 02 (1 อัตรา)

-นิติกร ระดับ 3-4 ฝ่ายนิติกรรมสัญญา , เงินเดือน 16,050-22,320 บาท

ตำแหน่งหมายเลข 03 (2 อัตรา)

-เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ระดับ 3-4 ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ , เงินเดือน 16,050 บาท สำหรับวุฒิ ป.ตรี / เดือนละ 18,600 บาท สำหรับวุฒิ ป.โท

ตำแหน่งหมายเลข 04 (3 อัตรา)

-เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 / เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยานอาวุโส ระดับ 5-6 ฝ่ายมาตรฐานการบริการท่าอากาศยานและการบิน , เงินเดือน 16,050-43,200 บาท

ตำแหน่งหมายเลข 05 (3 อัตรา)

-วิศวกร ระดับ 3 (วิศวกรรมเครื่องกล) ส่วนบำรุงรักษาระบบลำเลียงสัมภาระ ฝ่ายระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ , เงินเดือน 18,100 บาท

ตำแหน่งหมายเลข 06 (12 อัตรา)

-ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ , เงินเดือน 9,630 บาท

ตำแหน่งหมายเลข 07 (7 อัตรา)

-ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ , เงินเดือน 9,630 บาท

ตำแหน่งหมายเลข 08 (2 อัตรา)

-เจ้าหน้าที่ปลอดภัยในการทำงาน ระดับ 3 ส่วนความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานดอนเมือง , เงินเดือน 16,050 บาท

ตำแหน่งหมายเลข 09 (13 อัตรา)

-เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3 (ภาษาจีน) ส่วนบริการผู้โดยสาร ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานดอนเมือง , เงินเดือน 16,050 บาท

ตำแหน่งหมายเลข 10 (1 อัตรา)

-วิศวกร ระดับ 3 (วิศวกรรมเครื่องกล) ส่วนสุขาภิบาล ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานดอนเมือง , เงินเดือน 18,100 บาท

ตำแหน่งหมายเลข 11 (1 อัตรา)

-เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล ระดับ 3 ส่วนสุขาภิบาล ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานดอนเมือง , เงินเดือน 16,050 บาท

ตำแหน่งหมายเลข 12 (60 อัตรา)

-ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานตรวจค้น ส่วนตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง , เงินเดือน 11,770 บาท

ตำแหน่งหมายเลข 13 (53 อัตรา แบ่งเป็นเพศชาย 45 เพศหญิง 8)

-ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ส่วนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง , เงินเดือน 9,630 บาท

ตำแหน่งหมายเลข 14 (39 อัตรา)

-ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง , เงินเดือน 9,630 บาท

ตำแหน่งหมายเลข 15 (2 อัตรา)

-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ 3 ส่วนมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานภูเก็ต , เงินเดือน 16,050 บาท

ตำแหน่งหมายเลข 16 (1 อัตรา)

-เจ้าหน้าที่การเงิน ระดับ3 ส่วนบัญชีและการเงิน ฝ่ายแผนงาน การพาณิชย์ และการเงิน ท่าอากาศยานภูเก็ต , เงินเดือน 16,050 บาท

ตำแหน่งหมายเลข 17 (3 อัตรา)

-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระดับ 3 ส่วนปฏิบัติการความปลอดภัยกิจการการบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต , เงินเดือน 16,050 บาท

ตำแหน่งหมายเลข 18 (1 อัตรา)

-เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3 (ภาษารัสเซีย) ส่วนบริการผู้โดยสาร ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต , เงินเดือน 16,050 บาท

ตำแหน่งหมายเลข 19 (19 อัตรา)

-ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ส่วนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและดับเพลิงกู้ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต , เงินเดือน 9,630 บาท

ตำแหน่งหมายเลข 20 (1 อัตรา)

-เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 (ภาษาจีน) ส่วนบริการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ , เงินเดือน 16,050 บาท

ตำแหน่งหมายเลข 21 (1 อัตรา)

-วิศวกร ระดับ 3-4 (วิศวกรรมเครื่องกล) ส่วนบำรุงรักษา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ , เงินเดือน 18,100 บาท สำหรับวุฒิ ป.ตรี / 18,600 บาท สำหรับวุฒิ ป.โท

ตำแหน่งหมายเลข 22 (14 อัตรา)

-ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ , เงินเดือน 9,630 บาท

ตำแหน่งหมายเลข 23 (37 อัตรา)

-ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ , เงินเดือน 9,630 บาท

ตำแหน่งหมายเลข 24 (1 อัตรา)

-เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 (ภาษาจีน) วนบริการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย , เงินเดือน 16,050 บาท

ตำแหน่งหมายเลข 25 (1 อัตรา)

-วิศวกร ระดับ 3-4 (วิศวกรรมเครื่องกล) ส่วนบำรุงรักษา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย , เงินเดือน 18,100 บาท สำหรับวุฒิ ป.ตรี / 18,600 บาท สำหรับวุฒิ ป.โท

ตำแหน่งหมายเลข 27 (1 อัตรา)

-สถาปนิก ระดับ 3-4 ส่วนบำรุงรักษา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย , เงินเดือน 18,100 บาท สำหรับวุฒิ ป.ตรี / 18,600 บาท สำหรับวุฒิ ป.โท

ตำแหน่งหมายเลข 28 (22 อัตรา)

-ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย , เงินเดือน 9,630 บาท

ตำแหน่งหมายเลข 29 (1 อัตรา)

-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ 3 ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ , เงินเดือน 16,050 บาท

ตำแหน่งหมายเลข 30 (1 อัตรา)

-ช่างเทคนิค ระดับ 2 ส่วนบำรุงรักษา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ , เงินเดือน 11,770 บาท สำหรับวุฒิ ป.ตรี / 13,800 บาท สำหรับวุฒิ ปวส.

ตำแหน่งหมายเลข 31 (13 อัตรา)

-ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ , เงินเดือน 9,630 บาท

ตำแหน่งหมายเลข 32 (26 อัตรา)

-ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ , เงินเดือน 9,630 บาท

ตำแหน่งหมายเลข 33 (1 อัตรา)

-ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานตรวจค้น ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ , เงินเดือน 11,770 บาท

ตำแหน่งหมายเลข 34 (2 อัตรา)

-แพทย์อาวุโส ระดับ 6 ส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานภูเก็ต , เงินเดือน 36,000-43,200 บาท

ตำแหน่งหมายเลข 35 (2 อัตรา)

-แพทย์อาวุโส ระดับ 6 ส่วนบริการทางการแพทย์ ฝ่ายการแพทย์ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค (ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ หรือท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลง เชียงราย) , เงินเดือน 36,000-43,200 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://jobbkk.com/go/zX2Pe

ที่มา : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top