JOBBKK.COM

หางานราชการ


ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรีสาขาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรีสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการจัดการ หรือทางการจัดการทั่วไป หรือทางการตลาด หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐสาสตร์ นิติศาสตร์ หรือระบบสารสนเทศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เวชศาสตร์การกีฬา แทพยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาขาวิชาทาง จิตวิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสุขาภิบาล หรือทางสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน : 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.3 ม.6 มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

การรับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ซ.บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันเวลาราชการ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  https://jobbkk.com/go/3HASA
ที่มา ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพ...

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 16 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดส...

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา...

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับ...

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต