JOBBKK.COM

หางานราชการ


ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรีสาขาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรีสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการจัดการ หรือทางการจัดการทั่วไป หรือทางการตลาด หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐสาสตร์ นิติศาสตร์ หรือระบบสารสนเทศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เวชศาสตร์การกีฬา แทพยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาขาวิชาทาง จิตวิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสุขาภิบาล หรือทางสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน : 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.3 ม.6 มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

การรับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ซ.บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันเวลาราชการ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  https://jobbkk.com/go/3HASA
ที่มา ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเ...

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 515 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและย...

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 31 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิ...

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงง...

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่