JOBBKK.COM

หางานราชการ


กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2559

ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักวิชาการแรงงาน (ปริญญาตรี) จำนวน 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรีทุกสาขา และมีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

นิติกร (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ และมีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

เจ้าพนักงานแรงงาน (ปวส.) จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
- ปวส. สาขาบัญชี สาขาการเงิน หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- สามารถปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชีได้
- ต้องมีการค้ำประกันด้วยบุคคลหากได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว

การรับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานทั้งหมด ณ อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (SMART JOB CENTER) กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://jobbkk.com/go/Bx5HX
ที่มา กรมการจัดหางาน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กยศ. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบค...

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง

กยศ. รับสมัครสอบคัดเลือกเป็...

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตั้งแต่วันที่

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา...

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับ...

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ตำแหน่งข้าราชการต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.) จำนวน 14 อัตรา และเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ (ตำแห...