JOBBKK.COM

หางานราชการ


กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2559

ตำแหน่งที่รับสมัคร
นักวิชาการแรงงาน (ปริญญาตรี) จำนวน 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรีทุกสาขา และมีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

นิติกร (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ และมีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

เจ้าพนักงานแรงงาน (ปวส.) จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
- ปวส. สาขาบัญชี สาขาการเงิน หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- สามารถปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชีได้
- ต้องมีการค้ำประกันด้วยบุคคลหากได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว

การรับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานทั้งหมด ณ อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (SMART JOB CENTER) กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://jobbkk.com/go/Bx5HX
ที่มา กรมการจัดหางาน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิ...

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร...

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 695 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เ...

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 11 อัตรา ชั้นประทวน จำนวน 24 อัตรา และเปิดรับสมัครสอบเป็นพนัก...

กรมควบคุมโรค เปิดสมัครสอบบร...

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่