JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

หางานราชการ

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เปิดรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 – 3 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน  1 อัตรา

นักรังสีการแพทย์  จำนวน  1 อัตรา

พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  19 อัตรา

นายช่างเทคนิค  จำนวน  1 อัตรา

 

คุณสมบัติทั่วไปสำหรับตำแหน่งผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร

1.สัญชาติไทย

2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6.กรณีเพศชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหาร หรือสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารมาแล้ว

7.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกิน 5 ปี

8.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย

 

การรับสมัคร

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ตึกอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 – 3 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ

 

ที่มา :  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

หางานราชการ : กรมการค้าต่าง...

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : สำนักงานปลัดส...

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : สำนักงาน กศน....

สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 28 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : บริษัทท่าอากา...

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 794 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่