JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

หางานราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ สมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันนี้ – 17  ธันวาคม 2561

 

ตำแหน่งที่ดำเนินการสอบคัดเลือก

1.นักตรวจสอบภายใน  จำนวน  1 อัตรา

 

คุณสมบัติทั่วไป

1.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสมัคร)

2.ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.

3.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น

4.ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  

5.ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น

6.ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

7.ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17  ธันวาคม 2561 โดยสามารถสมัครได้ ดังนี้

1.ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2.สมัครทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.sru.ac.th > คณะ/หน่วยงาน > กองการเจ้าหน้าที่ > แบบฟอร์มใบสมัคร

 

รายละเอีดยการรับสมัครสอบ

 

ที่มา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

หางานราชการ : คณะแพทยศาสตร์...

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สมัครทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันนี้

หางานราชการ : สำนักงาน กศน....

สำนักงาน กศน. จ.จันทบุรี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : โรงเรียนสิงห์...

โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสิงห์สมุทร สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่

หางานราชการ : สำนักงานคณะกร...

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่