JOBBKK.COM ร่วมกับ จัดหางานมหาสารคาม และม.มหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมบัณฑิตมีงานทำ

  • 24 ธ.ค. 2561
  • 423

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้” โดยมี นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับบุคลากรเครือข่าย นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เข้าร่วมงานทั้งหมด 95 คน

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของนิสิต เพื่อส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีงานทำเพิ่มขึ้น และยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเน้นการทำงานเป็นเครือข่ายระหว่างคณะและกองบริการการศึกษา

 

 

 

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้เข้าร่วมพร้อมบรรยายเรื่องวิธีการและการให้บริการ รวมถึงบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด นำโดย คุณธนา ทิพย์แสงทอง ผู้จัดการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ และเทคนิคการหางานออนไลน์” ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถามระหว่าง นิสิต บุคลากรและวิทยากร เพื่อเป็นประโยชน์พร้อมส่งเสริมในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป

 

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved. Thailand Web Stat

Top