JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม และอุปนายกสมาคมดิจิทัลไทย ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรียนเชิญเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรในโครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

 

 

 

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

1. รศ.สุภาพ ณ นคร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. รศ.ลำปาง แม่นมาตย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. รศ.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4. คุณวันเฉลิม  บุณยะกาญจณ บริษัท ทีเทค อินโนเวชั่น แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

5. คุณจตุพร สุฉันทบุตร บริษัท โซซิโอ จำกัด

6. คุณทัศไนย เหมือนเสน บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด

 

ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงาน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้สูงสุด และเป็นหลักสูตรที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมสู่การแข่งขันของตลาดแรงงานที่มีศักยภาพ สามารถนำระบบสารสนเเทศและประยุกต์เทคโนโลยีกับงานธุรกิจและการจัดการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการเรียนการสอน

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมปัจฉิ...

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาที่ก...

JOBBKK.COM ร่วมกับ จัดหางาน...

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา JOBBKK.COM ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ และห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสบึงกาฬ จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน

จัดหางานนครฯ จัดกิจกรรมนัดพ...

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอทคอม จัดกิจกรรมงานนัดพบแรงงาน ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค...

JOBBKK.COM ร่วมกิจกรรมเตรี...

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จ...