JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม และอุปนายกสมาคมดิจิทัลไทย ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรียนเชิญเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรในโครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

 

 

 

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

1. รศ.สุภาพ ณ นคร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. รศ.ลำปาง แม่นมาตย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. รศ.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4. คุณวันเฉลิม  บุณยะกาญจณ บริษัท ทีเทค อินโนเวชั่น แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

5. คุณจตุพร สุฉันทบุตร บริษัท โซซิโอ จำกัด

6. คุณทัศไนย เหมือนเสน บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด

 

ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงาน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้สูงสุด และเป็นหลักสูตรที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมสู่การแข่งขันของตลาดแรงงานที่มีศักยภาพ สามารถนำระบบสารสนเเทศและประยุกต์เทคโนโลยีกับงานธุรกิจและการจัดการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการเรียนการสอน

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

JOBBKK.COM ร่วมบรรยายพิเศษ ...

16 มกราคา 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมตามหลักสูตรการศึกษาในระบบสหกิจศึกษา ที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นนักวิชาการและนักวิช...

JOBBKK.COM ร่วมเปิดบ้านต้อน...

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรม Open House เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่รั้ว IT

JOBBKK.COM ร่วมกับ จัดหางาน...

21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา จัดโครงการ “แลกเปลี...

JOBBKK.COM ร่วมกับจัดหางานฉ...

วันนี้ ( 19 ธันวาคม 2561 ) นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบ...