กองบริการการศึกษา มมส. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ

  • 25 ธ.ค. 2562
  • 621

 

????️เ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ โดยมี นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กล่าวรายงาน และมี ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการคือคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำคณะ นิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประมาณ 90 คน ได้รับเกียรติจาก โดยคุณทัศไนย เหมือนเสน รองกรรมการผู้จัดการบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอด คอม จำกัด บรรยายเรื่อง แนวโน้มและทิศทางของตำแหน่งงานและการแข่งขันของแรงงานไทย 2020
????️ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อพัฒนาคณะกรรมการและนิสิตได้รับทราบแนวโน้มและทิศทางของตำแหน่งงานและการแข่งขันของแรงงานไทยในปัจจุบัน และข้อมูลแหล่งงานจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้คำปรึกษาและดำเนินงานเพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีงานทำเพิ่มขึ้น ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดย ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา จะนำข้อมูลจากการจัดโครงการในครั้งนี้ ไปเพื่อพัฒนางานด้านการส่งเสริมให้บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีงานทำเพิ่มขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top