ประกันสังคมจ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างรายวัน กรณีว่างงานช่วงโควิดรอบใหม่

  • 04 ม.ค. 2564
  • 1666

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผย.. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ระลอกใหม่ซึ่งมีแนวโน้มแพร่ระบาดมากขึ้น จนรัฐมีคำสั่งปิดสถานประกอบการหลายประเภท ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบกิจการที่ถูกสั่งปิดชั่วคราว ในการนี้ สำนักงานประกันสังคมได้มีความพร้อมรองรับการให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์ตาม "กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563"

 

ทั้งนี้ ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนต้องมีเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน จึงจะเกิดสิทธิรับเงินกรณีว่างงาน แต่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น

โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคหรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณี แต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน

 

การขอรับสิทธิประโยชน์ ดำเนินการได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ดังนี้

1. ลูกจ้าง กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7 สามารถ download แบบได้ที่ www.sso.go.th) แล้วนำส่งให้นายจ้าง ขอเน้นย้ำเรื่องเบอร์โทรศัพท์ติดต่อและเลขบัญชีธนาคารที่ถูกต้อง

 

2. นายจ้างมีหน้าที่ ดำเนินการยื่นขอรับสิทธิว่างงานในระบบ  e-Service ดังนี้

2.1 บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th โดยต้องบันทึกข้อมูลลูกจ้างตามแบบ สปส. 2-01/7 และ หนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว

2.2 รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ของลูกจ้าง ที่ได้บันทึกแล้วในระบบ e-Service บน www.sso.go.th  เสร็จสิ้นตามข้อ 2.1 นำส่ง(ทาง ปณ.ตอบรับ) ไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บันทึกเสร็จสิ้น ตามข้อ 2.1

 

นายทศพลฯ กล่าวย้ำว่า นายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนต้องดำเนินการตาม ข้อ1 และ ข้อ 2  และขอย้ำว่าไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงานประกันสังคม และหากดำเนินการดังกล่าวครบถ้วน เงินจะโอนเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ และรอบตัดจ่ายกำหนดทุกสิ้นเดือนถัดไปหรือจนกว่าจะครบวันที่สถานประกอบการมีกำหนดปิด

และเพื่อความชัดเจน ย้ำว่าลูกจ้างผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าทำงานและนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างเท่านั้น

 

ระบบ e-Service เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานช่วงโควิด-19  : https://www.sso.go.th/eservices/esv/index.jsp

 

ขอบคุณข้อมูล :  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top