วัคซีนโควิด-19 เพื่อคนไทย เปิดลงทะเบียนปลาย ม.ค.นี้

  • 16 ม.ค. 2564
  • 217

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการดำเนินการวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย คณะกรรมการวิชาการเห็นชอบให้ดำเนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี้

 

ระยะที่ 1 : ก.พ. - เม.ย. 64

จัดหาวัคซีนไว้ 2 ล้านโดส แบ่งเป็นกุมภาพันธ์ 2 แสนโดส ,มีนาคม 8 แสนโดส และเมษายน 2 ล้านโดส

โดยฉีดคนละ 2 เข็ม ห่างกันประมาณ 4 สัปดาห์ เป้าหมายคือการลดการป่วยที่มีอาการรุนแรงและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ในพื้นที่ที่มีการระบาดมากที่สุดก่อน คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ,ระยอง ,ชลบุรี ,จันทบุรี และตราด ซึ่งกลุ่มที่จะดำเนินการฉีดก่อน คือ

กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง อสม. 80,000 ราย

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 20,000 ราย และบุคคลทั่วไปที่มีโรคประจำตัวเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง ,โรคหัวใจและหลอดเลือด ,โรคไตวายเรื้อรัง ,โรคหลอดเลือดสมอง ,มะเร็ง และเบาหวาน

กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รวม 900,000 ราย หากมีส่วนที่เหลือจะเก็บสำรองไว้กรณีเกิดการระบาดรุนแรงในชุมชน เพื่อยับยั้งการระบาดของโรค

 

ระยะที่ 2 : พ.ค. – มิ.ย.  64

จำนวน 26 ล้านโดส ฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ

 

ระยะที่ 3 : ปลายปี 2564 ถึงต้นปี 2565

จะฉีดให้ประชาชนทั่วไปให้ครอบคลุมมากที่สุด ให้เกิดภูมิคุ้นกันในชุมชน เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค

 

ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมจะเป็นผู้นำเข้าและขนส่งกระจายไปยังโรงพยาบาลในสังกัดทุกระดับ โรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนอย่างครอบคลุม

โดยจะเริ่มลงทะเบียนตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงที่จะฉีดวัคซีนปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ และจะมีการซักซ้อมทำความเข้าใจในการฉีดวัคซีน การขนส่ง การเก็บรักษา และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน

 

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top