• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน
บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด
เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
1 เขียนโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการใช้งาน และพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีอยู่ 2 ออกแบบรายงานต่างๆ โดยใช้โปรแกรม crystal report เพื่อสนับสนุนผู้ บริหารและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3 จัดทำเอกสารที่เดี่ยวกับการพัฒนา เช่น คู่มือการใช้งาน พร้อมทั้งอบรมการใช้งาน 4 ดูแลรับผิดชอบการออกแบบ จัดทำเว็บไซด์ ของบริษัทฯ เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 5 วิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาตามการวิเคราะห์ 6 ติดต่อประสานงาน และติดตามผลการดำเนินการของโปรแกรมสำเร็จรูปกับผู้ให้บริการ 7 ตรวจสอบผลการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปก่อนการรับมอบ 8 ทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 9 การให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 10 ศึกษาขั้นตอนการทำงานส่วนต่างๆของบริษัท
กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา
บริษัท พี-ทู-พี คอนซัลแตนท์ จำกัด
วิศวกรภาคสนาม site engineer วิศวกรไฟฟ้า
1 ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในระบบคุณภาพ 2 เป็นผู้ช่วย pe จัดทำแผนคุณภาพโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางควบคุมงานให้มีคุณภาพ 3 รับผิดชอบตรวจ shop drawing เพื่อใช้ในการก่อสร้างรวมทั้งประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีปัญหาขัดแย้งเรื่องแบบก่อสร้าง 4 ควบคุมการใช้งานของแบบและเอกสารสนับสนุนวิธีการปฏิบัติงาน method statement 5 จัดทำรายงาน weekly report monthly report เพื่อส่งให้ฝ่ายบริหารรับทราบ 6 ศึกษาแบบ เพื่อวางแผนและเตรียมการสำหรับงานในสนาม 7 ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของวัสดุ 8 ช่วยในการตรวจสอบ วัดผลงาน และปริมาณงานของผู้รับจ้าง 9 ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านเทคนิคแก่ contractor 10 ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,048 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top