• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กรุงเทพมหานคร , เขตบางพลัด
บริษัท เอ็นเเอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ประมาณราคา งานไฟฟ้า งานระบบ estimator electric & mechanical
1 วิเคราะห์คำถามจาก sub supplier ประมูล 2 การสรุปสาระสำคัญแบบรูป รายการ 3 การดูสถานที่จริง และฟังคำชี้แจ้ง 4 การศึกษา วิเคราะห์ เอกสารเพิ่มเติม ระหว่างการประมูล 5 การถอดประมาณการ และจัดทำ back up ปริมาณ ชุดลายมือ 6 การจัดทำ back up ราคา 7 การตรวจสอบรับรอง back up ปริมาณ ชุดพิมพ์ 8 การจัดทำ boq ปริมาณ 9 การจัดทำเอกสารระหว่างการทำประมาณการ 10 การเตรียมการก่อนไปประชุมปรับฐาน 11 การประชุมปรับฐานราคาค่าก่อสร้าง 12 การตรวจสอบ ปรับปรุง boq จากการประชุมปรับฐานราคาค่าก่อสร้าง 13 การจัดทำแบบรูป รายการ ชุดปฏิบัติงาน 14 การตรวจสอบสัญญา และลงนามรับรอง
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 693 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top