• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
บริษัท พี พี เอ็ม แมนเนจเมนท์ จำกัด
หัวหน้าช่าง head of technician
1 ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือตามแผนการปฏิบัติงาน 2 ควบคุมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน preventive maintenance ตามแผนกงานประจำปีพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับช่างซ่อมบำรุง technician ในการทำ preventive maintenance 3 ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารการบำรุงรักษาเชิงเป้องกัน preventive maintenance ในแต่ละเดือนของงานระบบ จัดส่งผู้บังคับบัญชา 4 ควบคุมการตรวจเช็คและตรวจสอบสภาพทั่วไป ตู้สวิทซ์เกียร์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งาน พร้อมทั้งบันทึกและรวบรวมข้อมูล ค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า ค่าพลังงาน พร้อมทำกราฟแสดงการใช้พลังงานประจำวันและเดือน พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 5 ควบคุมการตรวจเช็คและตรวจสอบสภาพการทำงานทั่วไปของหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมทั้งบันทึกและรวบรวมข้อมูล ค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า ค่าพลังงาน และค่าอุณหภูมิ พร้อมทำกราฟแสดงการใช้พลังงานประจำวันและเดือน พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 6 ควบคุมตรวจเช็คและตรวจสอบการทำงานทั่วไปของ mdb main tie main switch main cb ประจำห้องไฟฟ้าประจำวัน 7 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง generator ให้ดำเนินการ ควบคุมและทำการทดสอบเดินเครื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ควบคุมและตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำกลั่นแบตเตอรี่ ควบคุมและทำความสะอาดเครื่องยนต์ และอุปกรณ์อื่นๆ ควบคุมและตรวจสอบเครื่องวัดต่างๆ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดในระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่ติดตั้งประกอบกับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง รวบรวมเอกสารการทดสอบแต่ละสัปดาห์ จัดส่งผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 8 ระบบป้องกันอัคคีภัย fire protection ให้ดำเนินการ ควบคุมและการทดสอบเดินเครื่อง electrical fire pump springer pump hydrant 6 เดือน 1 ครั้ง ปีละ 2 ครั้ง พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดหกติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ รวบรวมเอกสารการทดสอบจัดส่งผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 9 ตรวจเช็คและตรวจสอบมิเตอร์น้ำประปาที่จ่ายน้ำเข้าสู่อาคาร พร้อมทั้งควบคุมและบันทึกการใช้ปริมาณน้ำพร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 10 ระบบโทรศัพท์ อินเทอร์เน๊ต telephone internet ให้ดำเนินการ ตรวจสอบและควบคุมการขออนุญาตติดตั้งโทรศัพท์ internet ในส่วนผู้พักอาศัยและสำนักงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ mdf ตามสภาพความชำรุดโดย แจ้ง ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 11 ระบบสัญญาณภาพ matv & satellite ตรวจสอบและควบคุมสัญญาณภาพ ความคมชัด เสียง ประจำวัน ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ ตามสภาพความชำรุดโดย แจ้ง ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 12 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ fire alarm ให้ดำเนินการ ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของตู้ควบคุม หรือตู้คอนโทรลประจำวัน พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ตรวจสอบพบอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณโดยอัตโนมัติ smoke & heat detector อุปกรณ์เริ่มสัญญาณแบบมือดึงจากบุคคล manual pull station อุปกรณ์แจ้งสัญญากระดิ่ง bell ชำรุดให้แจ้ง พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 13 งานระบบเครื่องปรับอากาศ air condition ให้ดำเนินการ ตรวจสอบและควบคุมการเปิด ปิดระบบปรับอากาศตามเวลาที่กำหนด ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ตามสภาพความชำรุดโดยแจ้งพร้อมทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ตรวจสอบและควบคุมการจดบันทึกอุณหภูมิตามห้องเครื่องประจำวัน พร้อมทำรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 14 ระบบสุขาภิบาล sanitary ให้ดำเนินการ ตรวจสอบและควบคุมการเปิด ปิดเครื่องสูบน้ำต่างๆโดยให้ใช้พลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตรวจสอบและบันทึกแรงดันในระบบของท่อน้ำแต่ละอาคาร pressure reduce valve prv ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ตามสภาพความชำรุดโดยแจ้ง พร้อมทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 15 ระบบบำบัดน้ำเสีย waste water treatment ให้ดำเนินการ ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในบ่อบำบัดน้ำเสียทั้งหมด submersible pump ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ประจำวัน ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ตามสภาพความชำรุดโดยแจ้ง พร้อมทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์ ตามธุรกิจของอาคารประเภท ก ให้ได้ค่าตามมาตรฐานพารามิเตอร์ พร้อมทั้งรายงานเมื่อพบความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และติดต่อบริษัทฯ ที่ควบคุมดูแลคุณภาพน้ำ เข้าดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบ วิเคราะห์และควบคุมดูแลหาแนวทางในการประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยให้ระบบยังสามารถทำงานเต็มประสิทธิภาพ 16 ระบบกล้องวงจรปิด cctv ให้ดำเนินการ ควบคุมและตรวจสอบความคมชัดของภาพ จำนวนกล้อง การบันทึก วันเดือนปี และเวลา ตรวจสอบระบบแบตเตอรี่สำรอง ups ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ตามสภาพชำรุดโดยแจ้ง พร้อมทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 17 ตรวจสอบการขออนุญาตตกแต่งห้องชุด หรือในส่วนกลางให้ตรงตามแบบที่ขออนุญาตกับทางนิติอาคารชุดฯ 18 ตรวจสอบและให้คำแนะนำกับผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคาร ทั้งพื้นที่ส่วนกลางและส่วนของห้องผู้พักอาศัย ตามกฎระเบียบของทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ 19 ตรวจสอบและควบคุมความสะอาดห้องเครื่องจักรทั้งหมดในโครงการ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 20 ตรวจสอบและควบคุมการให้บริการงานซ่อมบำรุง และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับห้องชุด 21 ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ ในงานระบบให้กับช่างซ่อมบำรุง technician 22 รวบรวมและทำการจดบันทึกมาตรวัดการใช้ไฟฟ้า และประปา ประจำเดือนในส่วนกลางและห้องชุดเพื่อเก็บบันทึกข้อมูล 23 ทำการลงบันทึกในสมุดการปฏิบัติงานแต่ละวันของแต่ละประเภทงาน และทำรายงานเมื่อมีปัญหาระหว่างห้องชุด หรือพบความผิดปกติของเครื่องจักรในอาคารต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ 24 ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ spare part ซึ่งเป็นทรัพย์สินของอาคารให้ถูกต้อง ในแต่ละเดือน ให้ตรงตามรายการเบิกจ่าย เมื่อพบความผิดปกติให้แจ้งผู้ที่ได้รับมอบหมายดูแลการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์รับทราบ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลำดับ 25 ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในแผนก ให้ตรงกับการใช้งาน 26 ตรวจสอบเครื่องมือ tool ซึ่งเป็นทรัพย์สินของอาคาร ในแต่ละเดือนให้ครบตามบัญชีเครื่องมือ เมื่อพบเครื่องมือชำรุดให้แจ้งผู้ที่ได้รมอบหมายดูแลการเบิกจ่ายเครื่องมือรับทราบ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลำดับ
กรุงเทพมหานคร
บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด
หัวหน้าบ้านพักคนงาน camp boss ประจำไซต์งานก่อสร้าง
1 ตรวจสอบและส่งตัวคนงานเข้าพักอาศัยใน แคมป์คนงาน รับเรื่องต่อจาก admin ประจำไซต์งานก่อสร้าง 2 ควบคุมดูแลความสะอาดอาคารสถานที่ และพื้นที่ส่วนกลาง ภานในแคมป์คนงาน 3 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแม่บ้านทำความสะอาด 4 ตรวจเช็คห้องพักคนงาน ผู้พักอาศัยชื่อตรงกับทะเบียนห้องพัก 5 จัดทำ ตรวจสอบ รายงานจำนวน และรายชื่อคนงานที่เข้าพักในแคมป์คนงาน 6 ดูแล รายงานข้อพิพาทคนงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 7 ดูแล ผู้พักอาศัย ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เช่น กฎระเบียบผู้พักอาศัยประจำแคมป์คนงาน เป็นต้น
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 218 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top