• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เจ้าหน้าที่นักวิจัยและพัฒนา
ประกาศ ที่ สวท 45 2564 เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่นักวิจัยและพัฒนา ด้วย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจน ให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันเอชไอวี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชน และประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นักวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านการสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล และการรายงาน การจัดทำข้อเสนอโครงการ การระดมทุนและการแสวงหาแหล่งทุน ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การระดมทรัพยากรจากแหล่งทุนทั้งภายในและต่างประเทศ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 1 ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของประเทศ ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อนำมาสรุป เสนอประกอบการกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของสมาคมฯ 2 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับ ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของสมาคมฯ เพื่อวางแผนกำหนดแผนปฏิบัติการหรือโครงการ ให้สามารถ บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 3 วิเคราะห์นโยบาย แผนกลยุทธ์ของสมาคมฯ หรือแผนงาน โครงการ และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 4 ประสาน ศึกษา สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการ ดำเนินงานและประเด็นปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการหรือกำหนดยุทธศาสตร์ 5 จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้าน อนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อการค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับส่วนงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6 ช่วยจัดทำข้อเสนอโครงการและการระดมทุนเพื่อให้ได้มา ซึ่งทรัพยากรต่าง ๆ ตามนโยบายแผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ 7 ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนงานหรือโครงการ เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 8 สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชน ที่เกี่ยวข้อง และผลักดัน ให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนงานของสมาคมฯ 9 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับ มอบหมาย คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้ 1 วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาวิจัย สถิติ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2 มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้ว อย่างน้อย 4 ปี 3 มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี 4 มีความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์สำนักงาน 5 มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสื่อสาร และ ถ่ายทอดงานได้ดี 6 มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบสูง เสียสละ สามารถ ทำงานเป็นทีม สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าครองชีพ ค่ารักษาพยาบาล ผู้สนใจ สามารถยื่นใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ พร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2941 2320 ต่อ 123 นายยงยุทธ โทรสาร 0 2561 5130 หรือทาง e mail adminbkk ppat or th และสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครงานได้ที่ www ppat or th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปรับปรุงประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ ศ 2565
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 352 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top