ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

 • 1025

“บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำทางธุรกิจด้านพลังงานทางเลือกโดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพระดับสากล”
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2532 โดยเริ่มต้นธุรกิจในด้าน งานก่อสร้างโยธา สร้างสถานีบริการก๊าซและน้ำมัน (Gas service station) สร้างโรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ งานออกแบบติดตั้งทางด้านเครื่องกลและไฟฟ้า รวมถึงติดตั้งท่อส่งก๊าซ และท่อแรงดันสูงอีกด้วย

ปี พ.ศ. 2543 ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (CNG / NGV) เข้ามามีบทบาทและอยู่ในความสนใจของประชาชน ในการลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยเป็นพลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง อีกทั้งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเมืองใหญ่ ดังนั้น บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด จึงได้ทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน (Energy Supply) โดยรองรับการให้บริการด้านการออกแบบและการก่อสร้างสถานีจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการติดตั้งและการประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีสถานีหลัก ( Mother station) อยู่ที่อำเภอ สามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่ออัดบรรจุก๊าซธรรมชาติในการขนส่ง และกำลังขยายสถานีย่อยอีกหลายแห่ง ซึ่งได้รับความไว้วางใจจาก ปตท.ด้วยดีเสมอมา และยังเป็นที่ยอมรับจากหลายหน่วยงาน ของภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังได้มีความร่วมมือกับผู้นำทางด้านเทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติจากหลายประเทศชั้นนำเพื่อให้การบริการในการจัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ และทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ ในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ รวมถึงระบบก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การควบคุมอย่างเข็มงวด รวมทั้งงานบริการการบำรุงรักษา ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เราได้ทุ่มเทสร้างสมประสบการณ์ และพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นมืออาชีพและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพสูงสุด

สิ่งที่สะท้อนความยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่องของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) คือ การมีธุรกิจครอบคลุมทางด้านก๊าซธรรมชาติ ทุกแขนงตามแนวคิดเรื่องความมั่นคงของธุรกิจ (Sustainable Business) ซึ่งเป็นการมองภาพการลงทุนที่ก่อให้เกิดผลเชื่อมโยงไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างครบวงจร (Forward and Backward Linkage) และมีการขยายอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันนี้ไปสู่นานาประเทศ เช่น พม่า อินโดนีเซีย เป็นต้น เพื่อขยายฐานการผลิตและการตลาดสู่สากล

วันที่อัพเดต : 05 ต.ค. 2559
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน นนทบุรี
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • งานด้านการเงิน :
  1. จัดเก็บเอกสารสัญญาทางการเงินต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ สะดวกแก่การค้นหา และ เป็นปัจจุบันตลอดเวลา
  2. จัดทำทะเบียนควบคุมสัญญาทางการเงิน และ มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการลงบัญชี และ ปิดบัญชี สามารถกระทบยอดทางบัญชีทุกสิ้นเดือน เช่น รายการเงินกู้คงเหลือ ดอกเบี้ยค้างจ่าย เป็นต้น
  3. ติดต่อกับธนาคาร เพื่อจัดทำเอกสารธุรกรรมทางการเงิน
  4. ประสานงานกับฝ่ายบัญชีเพื่อติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้ และ เงินนำเข้าบัญชีธนาคารของหน่วยงานปฏิบัติการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและสม่ำเสมอ
  5. ทำการจ่ายเงินเจ้าหนี้และบันทึกการจ่ายเงินในระบบ ERP
  6. ดูแลติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้ประสานงานกับฝ่ายบัญชี เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมลูกหนี้ให้ชำระหนี้ภายในกำหนด
  7. จัดให้มีระบบการจัดเก็บเอกสาร Invoice หรือ ใบกำกับภาษีที่ยังเก็บเงินไม่ได้ เพื่อการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ
  8. ทำการจ่ายเงินเจ้าหนี้และบันทึกการจ่ายเงินในระบบ ERP ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงินครบถ้วน
  9. จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร bank reconcilie อย่างสม่ำเสมอ กับการบันทึกทางบัญชี
  10. จัดทำรายงานCash Flow รายสับดาห์ รายเดือน
  11. จัดทำรายงานของแผนกการเงิน เพื่อสนับสนุนผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำไตรมาส
  12. กำกับดูแลเงินทดรองจ่ายต่าง ๆ ให้มีการนำเอกสารมาเคลียร์ค่าใช้จ่ายในเวลาที่เหมาะสม และติดตามกรณีเงินทดรองจ่ายค้างนานเกินสมควร
  13. ทำการสุ่มตรวจนับเงินสดย่อยที่ดูแลโดย Cashier เป็นครั้งคราว เพื่อให้มั่นใจว่าเงินสดย่อยคงเหลือมีการจัดเก็บอย่างถูกต้องและครบถ้วน
  14.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ

สวัสดิการเพิ่มเติม :
- ประกันสังคม สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด
- กู้เงินกองทุนบริษัทฯ
- สวัสดิการรถรับ-ส่ง
- โบนัส ปรับค่าแรงประจำปี
- ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนพิเศษ คอมมิชชั่น อินเซนทีฟ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี, วันหยุดตามประเพณี
- เครื่องแบบพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- จัดกิจกรรมพิเศษเทศกาลประจำปี
- ค่าน้ำมัน (เฉพาะตำแหน่ง)
- สวัสดิการที่พักพนักงาน
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • - สาขาบัญชี หรือการเงิน ,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีความรู้ทางด้านการเงินและการบัญชี
  - มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ Ms.Office เน้น Excel เป็นอย่างดี
  - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติดี มีความอดทนสูง
  - มีความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบสูง
  - มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงาน ทำงานเป็นทีมได้
  - ฟังพูดอ่านภาษาอังกฤษได้ดี
  - ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ได้
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - recruitment@scan-inter.com
            - boonchoo@scan-inter.com
            - narumol@scan-inter.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
โรงงานไทรน้อย: 50/1 ม. 1 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150สำนักงานใหญ่:เมืองทองธานี 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.scan-inter.com
โทร. 02-9219936-9 ต่อ 309 แฟกซ์. 0-29219859
อีเมล
recruitment@scan-inter.com

เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 13


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 25 - 35
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน นนทบุรี
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
20 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน