3 สถาบันการศึกษาสงขลา จับมือผนึกกำลังความร่วมมือ เว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม เตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษาก่อนออกสู่ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล

  • 11 ธ.ค. 2562
  • 3632

สถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา จับมือลงนามความร่วมมือกับเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม ด้านการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้มีการจัด บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สถานประกอบการ และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังจบการศึกษามีงานทำ ระหว่าง บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด , มหาวิทยาลัยทักษิณ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้ง 3 สถาบัน และ ผู้บริหาร เว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม  ร่วมเป็นประธานในการลงนามความร่วมมือดังกล่าว 

 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย  ชำนิ รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณพงค์  สังขวาสี , รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาจารย์ ดร. นราวดี บัวขวัญ  และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด คุณทัศไนย เหมือนเสน และพยานความร่วมมือดังกล่าว อีก 4 ท่าน มหาวิทยาลัยทักษิณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางดาวดล  จันทรประทิน ,  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หัวหน้างานงานบริการและพัฒนานักศึกษา นางสาวอัญชลี  หนูรัตน์ ,  บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย นางสาววรัชญา จันทิมาลี และ ผู้จัดการสำนักงานภาคใต้  นายพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล

 

 

โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นการสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ระหว่าง บริษัทจัดหางาน และสถาบันการศึกษา ด้านการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สถานประกอบการ และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษามีงานทำ อันเป็นการขยายโอกาสการให้บริการแก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปให้ได้งานทำ  ทุกฝ่ายจึงทำข้อตกลงทำบันทึกความเข้าใจ โดย มีบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด / มหาวิทยาลัยทักษิณ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โดยมีความร่วมมือหลากหลายด้านอาทิ  ทางบริษัทจัดหางาน และ กลุ่มสถาบันการศึกษา ทั้ง 3 แหล่ง สนับสนุนกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการและส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษามีงานทำ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและในส่วนภูมิภาค  และเพื่อความร่วมมือในการดำเนินส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัทจัดหางาน และ สถาบันการศึกษา โดยเป็นการวนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ตามที่ข้อตกลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในปี 2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ จะเป็นเจ้าภาพครั้งแรก และเรียงตามอันดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตามอันดับ

 

นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีงาน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม /  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสรับสมัครงานสัมภาษณ์งานโดยตรงต่อนิสิตนักศึกษาที่กำลังจบการศึกษา และขยายโอกาสให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่มีงาน   และทางบริษัทจัดหางาน ร่วมช่วยเตรียมความพร้อมแก่นิสิตนักศึกษา ก่อนออกสู่สถานประกอบการ ทั้งที่ใกล้สำเร็จการศึกษา และการเตรียมความพร้อมการฝึกวิชาชีพ และสหกิจศึกษา ของแต่ละสถาบัน เป็นต้น พิธีลงนามดังกล่าวนอกจากคณะผู้บริหาร แต่ละสถาบัน ยังมีตัวแทนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้นำนิสิตนักศึกษาทั้ง 3 สถาบัน เข้าร่วมกว่า 30 คน อาทิ งานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา , งานแนะแนวฯ , สภานิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ , องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ , สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นต้น ภาคนิสิตนักศึกษาได้ปรึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ความร่วมมือดังกล่าวนี้ เป็นสิ่งตอกย้ำความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคและภาคเอกชน ช่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อให้ตรงกับสถานประกอบการในตลาดแรงงาน ลดอัตราการว่างงานของบัณฑิตที่กำลังจบการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ

 

 

 

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top